Friday, October 24, 2008

A-Level Question 2007

Hikayat Hang Tuah

1 (a) Soalan konteks mukasurat 28
(b) Konteks 463

2. Hang tuah sebagai wira dari kalangan rakyat biasa. Sejauh manakah Kebenaran ini merujuk kepada beberapa peristiwa yang menggambarkan watak hang tuah.

Warisan puisi melayu


3. (a) mukasurat 33
(b) mukasurat 114

Soalannya, (i) jenis dan perincikan puisi tersebut.
(ii) maksud
(iii) pengajaran dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah kesusasteraan melayu (klasik)

4. sastera sejarah di dalamkesusasteraan lama adalah penulisan tentang raja-raja melayu dan kerajaannya. Dengan merujuk kepada tiga karya sastera sejarah, buktikan kebenaran ini.

5. apakah yang dimaksudkan dengan cerita berbingkai? Bersandarkan contoh, jelaskan fungsi cerita berbingkai.

6. pilih tiga daripada tajuk di bawah, tulikan secara ringkas jalan cerita dan kedudukan dalam sastera melayu lama:
(a) hikayat isma yatim
(b) abu nawas
© hikayat sang kancil
(d) hikayat bayan budiman
(e) misa melayu

Atheis dan saga

7. saga mukasurat 169

8. novel saga dan atheis menggambarkan kisah dua kelompok masyarakat di tempat dan pada masa yang berbeza. Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan latar masa dan tempat di dalam kedua-dua novel ini.

9. atheis mukasurat 133.

Sejarah kesusasteraan melayu (moden)

10. perkembangan novel di tahun 20-an di dalam kesusasteraan Indonesia modern dan kesusasteraan melayu moden banyak memaparkan tentang emansipasi wanita. Dengan memberikan beberapa contoh novel, huraikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenyataan ini.

11. huraikan peranan ASAS 50 dalam kesusasteraan melayu moden

Atau

Peranan ANGKATAN 45 dalam kesusasteraan Indonesia moden

12 jelaskan dua daripada tokoh di bawah dalam hubungannya dengan sejarah perkembangan sastera tanah air khususnya hasil karya dan sumbangan mereka.
(a) amir hamzah
(b) A Samad Said
© Chairil Anwar
(d) Pramoedya Ananta Tur
(e) Ishak Haji Muhammad

No comments: