Thursday, September 18, 2008

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007.

Syariah kertas satu
Pembetulan Peperiksaan pertengahan tahun 2007.
SMSA

1. jual beli adalah salah satu konsep muamalat yang disyariatkan Islam.
(a) berikan pengertian jual beli dari segi bahasa dan istilah syarak dengan menyatakan hukum menurut konsep asalnya (termasuk hukum-hukum lain) beserta dalil nas.

= pengertian jualbeli dari segi bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Manakala dari segi istila syara’ pula, ia adalah proses pertukaran harta benda mengikut cara-cara yang ditetapkan oleh syara’. Adapun hukum jualbeli pada asalnya ialah haru asalkan ia memenuhi rukun dan syarat-syarat jualbeli.

Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud,
“padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.”

Walaupun pada asalnya hukum riba itu adalah harus, namun ia akan berubah mengikut keadaan tertentu. Jualbeli akan dihukumkan wajib pada ketika manusia sangat berhajat dan memerlukan atau dalam keadaan darurat.
Jualbeli dihukumkan sunat iaitu jualbeli antara penjual dan pembeli terhadap sesuatu barangan yang diperlukan seperti penjual menjual barang keperluan harian kepada pembeli.
Jualbeli menjadi makruh jika akad itu dijalankan sesudah berkumandang azan yang pertama pada hari Jumaat dan ia dihukumkan haram jika akad itu masih dijalankan setelah azan yang kedua untuk solat Jumaat. Jualbeli juga dihukumkan haram jika jualbeli itu mengandungi barang-barang najis dan haram seperti arak dan bangkai.

(b) dalam konteks jualbeli yang berjalan masa kini proses serah terima dilakukan tanpa dilafazkan dengan perkataan. Padahal pendapat awda, adakah perkara seumpama ini menepati syarat-syarat ijab dan qabul? Bincang.

= salah satu syarat perlaksanaan dalam jualbeli ialah sighah (lafaz ijab dan qabul) diantara penjual dan pembeli. Jika ditinjau dari segi rukun jualbeli, proses serah terima yang dilakukan tanpa dilafazkan dengan perkataan adalah tidak menepati kehendak syarat-syarat ijab dan qabul. Walau bagaimanapun, menurut sebahagian ulama’, ijab dan qabul tanpa sebutan (lafaz) adalah sah dan memadai dengan mengambil barang serta membayar wang mengikut harga yang ditetapkan. Jualbeli yang dilakukan tanpa sighah (ijab dan qabul) ini dikenali dengan nama Bai’ut Ta’ati atau Bai’ui Mu’athah.

Jaulbeli seperti ini berlaku pada barang-barang keperluan yang rendah harganya seperti barang-barang runcit yang telah diletakkan harga seperti yang banyak diamalkan di kebanyakkan supermarket, department store dan pusat-pusat membeli belah yang ada sekarang ini. Dalam pada itu, barang-barang yang mahal harganya seperti rumah, tanah, bangunan, kereta dan sebagainya, perlu ada ijab dan qabul yang khusus. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pertelingkahan di kemudian hari.

Dalam konteks jualbeli yang berjalan pada masa kini,proses serah terima barang dilakukan tanpa ada sighah (ijab dan qabul). Sebagai contoh di kebanyakkan pusat-pusat membeli belah yang mana setiap barang jualan dilekatkan sticker harga. Setiap pelanggan akan mengambil barang yang diperlukannya kemudian membawanya ke kaunter pembayaran. Pekerja kaunter pula akan mengira jumlah harga keseluruhan yang telah tertera pada mesin kaunter. Jualan seumpama ini adalah dikira sah disisi syara’ kerana telah tercapai persetujuan dan kerelaan diantara kedua belah pihak iaitu penjual meletakkan harga pada barang yang hendak dijual dan pembeli yang mengambil barang tersebut setelah dilihat harganya. Maka perbuatan tersebut jelas membuktikan tercapainya persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk berjualbeli.

2. (a) Sabda Rasulullah yang bermaksud, “sesungguhnya jualbeli itui adalah lahir dari redha-meredhai.”
Jelaskan maksud redha-meredhai dan kaitannya dengan rukun jualbeli.

= berdasarkan maksud hadith Rasulullah jelas menunjukkan bahawa salah satu prinsip yang mesti ada dalam jualbeli ialah sikap redha-meredhai diantara penjual dan pembeli. Sebab itulah dalam rukun jualbeli disyaratkan ada sighah (ijab dan qabul). Perkataan (ungkapan) pertama yang dilafazkan dinamakan ijab, manakala perkataan (ungkapan) yang kedua dinamakan qabul. Sesuatu jualbeli tidak dikira sah seandainya sighah atau ijab qabul tidak dilafazkan. Sebagai contoh, kata Hadi selaku penjual, “aku jual kereta Nissan Sunny ini dengan harga $20,000.” Jawab Nordin, “aku beli.” Ijab dan qabul atau sighah ini menunjukkan kerelaan atau keredhaan antara kedua-dua penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan. Walau bagaimanapun, ia boleh dilakukan dengan isyarat bagi mereka yang bisu atau dengan menggunakan surat (telegram, email dan seumpamanya) bagi jualbeli jarak jauh.

Kerelaan itu sebenarnya tidak dapat dilihat sebab ia berhubungan dengan soal hati. Atas sebab itulah diwajibkan sghh (ijab dan qabul) sebagai tanda dan bukti bahawa antara pembeli danpenjual telah rela dan redha terhadap proses jualbeli yang berlangsung.

Dalam sebuah hadith, riwayat daripada Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud,
“Belumlah boleh dua orang yang berjualbeli berpisah melainkan mereka rela (redha).”
Hadith Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Sungguhpun demikian, dengan peredaran masa dan perubahan serta persekitaran yang kompleks masakini, kebanyakkan jualbeli yang berlaku tidak lagi disertakan dengan ijab dan qabul. Hal ini dapat dilihat dikebanyakkan pasaraya dan gedung membeli belah dimana terdapat ramai pelanggan dan pembeli yang berurusan dengan penjual. Sudah menjadi adat kebiasaan, pembeli akan mengambil barang yang hendak dibelinya sama ada dengan menggunakan troley atau bakul kemudian menghantarnya ke kaunter pembayaran, kemudian juruwang akan menekan jumlah harga bagi setiap barangan pada mesin kaunter. Setelah itu, jumlah harga keseluruhan akan tertera pada mesin kaunter, kadangkala juruwang akan menyebutkan harganya dan pembeli pula akan menyerahkan wang kepada juruwang. Juruwang akan mengembalikan wang bakinya kepada pembeli beserta resit pembayaran.

Berdasarkan Uruf (adat kebiasaan) dan juga Marsalih al-Mursalah (kemaslahatan umum), dengan proses jualbeli sebegini akan memudahkan urusan jualbeli antara penjual dengan pembeli, kerana ia menjimatkan masa dan tenaga memandangkan jumlah keramaian pembeli yang mungkin menyukarkan keadaan sekiranya dimestikan ada sighah.

(b) Selesaikan masalah dibawah ini.
(b) (i) Tamimi menjual sebuah meja kepada Muiz dengan menyatakan harganya $55.00 termasuk $5.00 keuntungan, dan Muiz bersetuju dengan harga tersebut.

= hukumnya sah jualbeli kerana keuntungan yang diperolehi oleh Tamimi tidak mencecah separu dari harga barang jualan tersebut. Ia tidak dianggap riba kerana barng tersebut bukan terdiri dari barang-barang ribawi (barang yang terdedah kepada unsur-unsur riba – matawang dan makanan)

(b) (ii) Hafizah berkata kepada Rosnah, “saya jual kereta ini kepada awak dengan harga $10, 000.00 untuk tempoh tiga tahun sahaja.”

= hukumnya tidak sah jualbeli kerana adanya tempoh jualan itu yang bermaksud Rosnah hanya boleh menggunakannya selama tiga tahun sahaja. Sedangkan maksud jualbeli sebenar adalah perpindahan hak milik antara penjual dengan pembeli yang tidak menyatakan tempoh masa. Jualbeli seperti ini adalah dikategorikan sebagai jualbeli bertaklik.

3. jelaskan hukum bagi masalah-masalah tersebut dengan memberikan alasan :-
(i) hadrat dipaksa menjual rumah banglonya kepada Adli.

= hukumnya adalah tidak sah jualbeli tersebut kerana pembeli (adli) dipaksa banglo tanpa kerelaan hatinya sendiri. Sedangkan salah satu syarat dalam jualbeli ialah dengan kemahuan penjual bukannya secara paksaan.

(ii) Ajeerah menjual benda-benda berikut kepada Fadilah:
- kucing
- bekas botol arak
- tahi lembu
- cincin gadaian

= jualan kucing Ajeerah sah kerana ada manfaatnya seperti menjaga rumah dan boleh dijadikan binatang peliharaan. Jualan bekas botol arak adalah tidak sah kerana barang itu telah digunakan untuk tujuan maksiat. Jualan tahi lembu pula juga tidak sah kerana ia dianggap sebagai najis. Segala barang yang najis tidak dikira sebagai harta dan tidak sah bahkan haram diperjualbelikan. Jualan cincin gadaian juga adalah tidak sah kerana semua jenis barang gadaian tidak boleh dijual sekiranya tidak ada sebab yang munasabah.
** dalam kes cincin gadaian (kepunyaan penggadai – katakanlah Asimah) yang digadaikan kepada pemegang gadaian (Ajeerah), kemudian penggadai tidak mampu menjelaskan semua hutangnya atau sebahagiannya sahaja, maka Ajeerah (selaku pemegang gadaian) dibolehkan dan diharuskan menjual cincin gadaian tersebut kepada Fadillah (orang lain). Ajeerah harus mengambil hasil jualan cincin gadaian itu sekadar yang dihutangkan (ditolak dari jumlah hutang penggadai), manakala bakinya (jika ada) dikembalikan kepada penggadai.

(iii) Hakimah berkata kepada Zuhaida, “aku menjual kebun buah-nuahan ini kepada awak dengan harga B$15,000 seandainya aku berkahwin dengan Yazid pada tahun depan.”

= hukumnya adalah tidak sah jualbeli tersebut kerana penjual mensyaratkan sesuatu semasa akad jualbeli iaitu dengan adanya perkataan ‘seandainya’ (atau perkataan yang menunjukkan ketidakpastian seperti jika, kalau, sekiranya). Jualbeli ini dikenali sebagai jualbeli bertaklik (jualbeli bersyarat). Adapun perkataan taklik ialah meletakkan sesuatu perkara sebagai waktu penyerahan pihak dengan menetukan sesuatu peristiwa atau masa atau keadaan sebagai waktu penyerahan barang yang dijual. Pendeknya, barang yang dijual hanya akan diserahkan tertakluk kepada suatu keadaan atau situasi tertentu atau tempoh masa tertentu.

Jualbeli seumpama ini adalah tidak diharuskan bahkan tidak sah kerana ia melibatkan soal penyerahan barangan jualbeli dan tempoh masa yang tidak tetap di mana pembeli sangat berhajat kepada benda atau barang yang diperlukan. Sedangkan dalam masa yang sama, jual beli boleh terbatal sekiranya taklik yang diakadkan itu tidak berhasil.

(iv) Harris membeli kereta Lexus IS200 daripada agen kereta NBT Toyota dengan harga $30, 500 secara tunai.

= Hukumnya adalah sah jualbeli itu seandainya memenuhi rukun dan syarat jualbeli. Jualan sebegini disyaratkan ada sighah diantara penjual dan pembeli kerana barang jualan diletakkan dengan harga yang tinggi. Selain jualan secara tunai, jualbeli kereta boleh dijalankan di bawah konsep Bai’u Bithaman Aajil iaitu jualbeli dengan harga bertangguh.

(v) Salwani memasukkan barang-barang beliannya seperti beras, roti paun, gula, sabun, tuala dan sebagainya ke dalam troli lalu membayarnya dikaunter mengikut resit yang diberikan oleh juruwang tanpa berlaku sighah antara keduanya.

= hukumnya adalah harus dan sah jualbeli itu. Walaupun jualbeli tersebut tidak terdapat ijab dan qabul antara Salwani dengan juruwang, namun dengan adanya penyerahan wang daripada Salwani selaku pembeli kepada juruwang dan resit pula diserahkan kepada pembeli, maka ioa sudah menunjukkan unsur redha meredhai antara penjual dan pembeli. Lagipun barang-barang yang dibelinya adalah merupakan barang-barang keperlun seharian yang tidak melibatkan harga yang tinggi. Jualbeli ini juga dikenali sebagai Bai’u al-Muathah atau Bai’u at-Taati atau Bai’u al-Mutlaq iaitu jenis jualbeli diantara barang yang dibeli dengan menggunakan matawang dan harga tanpa ada sighah (ijab dan qabul).

22 comments:

Anonymous said...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]nero 9 crashes system, [url=http://firgonbares.net/]Pro 9[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] buying and selling software discount software for educators
security software reseller [url=http://firgonbares.net/]cheapest windows software[/url] largest selling software
[url=http://firgonbares.net/]cheap software to[/url] antivirus kaspersky
[url=http://firgonbares.net/]software source code for sale[/url] selling software in china
cheap oem software downloads [url=http://firgonbares.net/]buy adobe acrobat software[/b]

Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]academic software xp, [url=http://sunkomutors.net/]sell our software[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] software programs canada buy adobe photoshop cs
educational science software [url=http://sunkomutors.net/]cheapest place to buy photoshop[/url] autocad quiz
[url=http://sunkomutors.net/]adobe acrobat pro 9 information[/url] adobe software discounts for
[url=http://sunkomutors.net/]filemaker pro databases[/url] office 2002 software
buy dreamweaver student [url=http://sunkomutors.net/]using oem software[/b]

Anonymous said...

[url=http://bariossetos.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]acdsee 3 0 downloads free, [url=http://hopresovees.net/]freeware for windows xp[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] buy office 2003 software inventory store software
filemaker pro example [url=http://hopresovees.net/]office plan software[/url] best online shop software
[url=http://vonmertoes.net/]buy dreamweaver online[/url] ms office 2008 software
[url=http://hopresovees.net/]desktop software canada[/url] teacher discounts on software
2009 FileMaker Pro 10 [url=http://bariossetos.net/]software to purchase in[/b]

Anonymous said...

[url=http://murudobaros.net/][img]http://murudobaros.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]macromedia flashtm software version, [url=http://murudobaros.net/]windows vista sp1[/url]
[url=http://murudobaros.net/]education software store[/url] photos shop software office 2007 enterprise crack
cheap microsoft office standard [url=http://murudobaros.net/]microsoft server software[/url] software source code for sale
[url=http://murudobaros.net/]discounted software for students[/url] autocad student version
[url=http://murudobaros.net/]adobe photoshop cs3 install without cd tutorial[/url] Advanced Mac Retail Price
macromedia com software flash about [url=http://murudobaros.net/]educational software license[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]windows xp software to buy, [url=http://hopresovees.net/]filemaker pro 10 training[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] educational software technologies for software in canada
office ready software [url=http://hopresovees.net/]adobe acrobat reader 9 software free download[/url] buy photoshop 8
[url=http://hopresovees.net/]kaspersky anti-hacker warez[/url] discount software discount
[url=http://vonmertoes.net/]discount educational software net[/url] free adobe photoshop cs3 serial number
microsoft 2007 software [url=http://bariossetos.net/]discount software final[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]Advanced Mac FileMaker, [url=http://hopresovees.net/]2000 oem software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] 2 Mac adobe photoshop cs3 8.0 phone activation
office ready software [url=http://hopresovees.net/]limewire for windows xp[/url] discounts on software
[url=http://hopresovees.net/]kaspersky website[/url] nero start smart
[url=http://bariossetos.net/]marketing software canada[/url] cheap software to buy
CD-DVD Software [url=http://vonmertoes.net/]continuous lines in autocad[/b]

Anonymous said...

dating quizzes [url=http://loveepicentre.com/]yugioh gx singles[/url] young teen dating http://loveepicentre.com/ free dating sim games

Anonymous said...

belson dvd auto dvd player [url=http://www.cardvdplanet.com/wholesale-5pcs-lot-3-5-inch-tft-car-dvd-and-tv--discount-price65.html]dual screen auto dvd player[/url] chrysler concorde factory car audio amplifier http://www.cardvdplanet.com/10-4-inch-tft-lcd-dvd-player-monitor--discount-price76.html overhead auto dvd player
chrysler car audio [url=http://www.cardvdplanet.com/shadow-chrome-stylish-touch-screen-car-dvd-with--discount-price7.html]car audio 1995 infiniti j30[/url] racing car audio http://www.cardvdplanet.com/8-5-inch-flip-down-car-monitor-dvd-game-car0038--discount-price2.html muscle car dvd drag racing
beststuff fuel car dvd ipod vacation houseboat lake powell [url=http://www.cardvdplanet.com/6-95-inch-16-10-tft-high-digital-screen-wince--discount-price45.html]dual screen auto dvd player[/url] ho auto audio http://www.cardvdplanet.com/magoten-touch-screen-7-inch-2-din-tft-lcd--discount-price88.html overhead auto dvd player

Anonymous said...

small heart clipart [url=http://usadrugstoretoday.com/products/provera.htm]provera[/url] charleston tea http://usadrugstoretoday.com/categories/female-enhancement.htm list of diet pills http://usadrugstoretoday.com/products/cozaar.htm
ela teks from tea grade 8 [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/blood-pressure.htm]blood pressure[/url] medical financial agreements [url=http://usadrugstoretoday.com/products/glyset.htm]neoprosone vitamin c[/url]

Anonymous said...

universal california health insurance [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/perte-de-poids.htm]perte de poids[/url] seminar depression http://usadrugstoretoday.com/products/kamasutra-dotted-condoms.htm how do i make heart in my signature line on my myspace http://usadrugstoretoday.com/products/fosamax.htm
cures for staphylococcus staph infections [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/men-s-health.htm]men s health[/url] sing your heart out the game [url=http://usadrugstoretoday.com/products/alavert.htm]vitamin rating[/url]

Anonymous said...

http://webhealthcentre.in/anastrozole/new-breast-cancer-treatment-with-anastrozole
[url=http://webhealthcentre.in/rythmol/rythmol-side-effects]viagra fish[/url] pharmacy operations [url=http://webhealthcentre.in/cyproheptadine/about-cyproheptadine]about cyproheptadine[/url]
why should children go back to drug addicted parents http://webhealthcentre.in/rivastigmine/rivastigmine-transdermal
[url=http://webhealthcentre.in/cytoxan/cytoxan-tiredness]sex and cancer drug effects semen[/url] canadian levitra lipitor mexican online pharmacy pharmacy [url=http://webhealthcentre.in/primidone/how-to-take-primidone]how to take primidone[/url]
history of illegal drugs marijuana http://webhealthcentre.in/procardia/risks-in-taking-procardia
[url=http://webhealthcentre.in/anastrozole/arimidex-anastrozole]levitra fedex[/url] dr john pet medicine [url=http://webhealthcentre.in/primidone/primidone-250]primidone 250[/url] generic drug lists [url=http://webhealthcentre.in/cytoxan/cytoxan-side-effects]cytoxan side effects[/url]

Anonymous said...

download slayers auto install http://autoexpress.in/scooter/jon/andreti/scooter automobile inspections in maryland street rod
[url=http://autoexpress.in/rally/rally/chevolet]mercedes used[/url] greenwich mercedes [url=http://autoexpress.in/bugatti/bugatti/veyron/dealer]bugatti veyron dealer[/url]
automobile in container http://autoexpress.in/saab/saab/international
[url=http://autoexpress.in/peugeot/peugeot/workshop/manual/download]used chlyser auto dealer nc[/url] oem exhaust parts for a 1998 volkswagen carbrio [url=http://autoexpress.in/plymouth/plymouth/massachusetts/philharmonic/orchestra/website]plymouth massachusetts philharmonic orchestra website[/url]
free warcraft auto refreshsers http://autoexpress.in/scion/scion/xb/accessories
[url=http://autoexpress.in/pontiac/catholic/hispanic/outreach/pontiac]start error mercedes cdi[/url] dodge rampage picture [url=http://autoexpress.in/cadillac/gas/mileage/1999/cadillac/deville]gas mileage 1999 cadillac deville[/url]

Anonymous said...

define fashion merchandising http://topcitystyle.com/red-men-underwear-color8.html used maternity clothes [url=http://topcitystyle.com/dark-blue-club-wear-color11.html]mardi gras clothes[/url] cool fallen shoes for little kids
http://topcitystyle.com/bordo-dressy-tops-color140.html calvin klein saddle bridge frame [url=http://topcitystyle.com/brown-jackets-amp-sweatshirts-color12.html]cheap baby girl clothes[/url]

Anonymous said...

getting gas smell out of clothes http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=939 vibrating therapeudic shoes [url=http://topcitystyle.com/shirts-page9.html]the computer wore tennis shoes[/url] chanel jewelry
http://topcitystyle.com/green-white-casual-tops-color184.html desiningyour own fashion games [url=http://topcitystyle.com/39-dress-shirts-size28.html]nubuck shoes[/url]

Anonymous said...

lauren sheely http://topcitystyle.com/yellow-accessories-color44.html eastland women shoes [url=http://topcitystyle.com/31-pants-size15.html]tween designers[/url] rolling hills fashion
http://topcitystyle.com/black-grey-polo-shirts-color24.html nike shox elite bb shoes [url=http://topcitystyle.com/gucci-sandals-brand12.html]calamityjane shoes[/url]

Anonymous said...

global mobile communications trends 2000 through 2010 http://www.orderphonetoday.com/jinpenga518-quad-band-dual-cards-cell-phone-item81.html t mobile a630 [url=http://www.orderphonetoday.com/changjiang-w001-quad-band-dual-card-with-wifi--item32.html]t mobile headquarters[/url] mobile action bluetooth data suite registration key

Anonymous said...

inuyasha hentai fanfiction http://xwe.in/ass-video/ass-cake
[url=http://xwe.in/bdsm/bdsm-bondage-clip-gratuit]dildo slavery[/url] hentai se [url=http://xwe.in/bbw/free-bbw-amateurs]free bbw amateurs[/url]
strap on a dildo video http://xwe.in/oral/brother-bob-oral-roberts-university
[url=http://xwe.in/condom/her-plesure-condoms]adult safety harness[/url] sexy video of jaqui gerrido [url=http://xwe.in/archive-adult/wild-tyger-adult-story-page]wild tyger adult story page[/url]
free adult vidio clips http://xwe.in/condom/okamoto-condoms
[url=http://xwe.in/ass-sex/onacer-wild-ass]natt chanapa anal[/url] amateur cam swingers [url=http://xwe.in/erotic-video/male-erotic]male erotic[/url]
big tit free porn http://xwe.in/erotic-gay/erotic-ideas-for-valentines-day
[url=http://xwe.in/handjob/female-handjob-escorts-ny]dildo girl[/url] adult day care services [url=http://xwe.in/gay-boy/hypnotized-gay-sex]hypnotized gay sex[/url]

Anonymous said...

frisco kid movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-ta-det-kallt-scooby-doo/3749database/]Ta Det Kallt Scooby Doo[/url] mature porn movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-spiderman-3/18731database/]Spiderman 3[/url]
natalie portman nude movie scenes [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-deseo-peligro/5627database/]Deseo Peligro[/url] cineplex movie theatre in ontario [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-rahtree-flower-of-the-night/10482database/]Rahtree Flower Of The Night[/url]
free cum in mouth movie galleries [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-cold-prey-fanaticos-del-snow/8395database/]Cold Prey Fanaticos Del Snow[/url] sybil the movie sally fields [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-shrek-tercero/28417database/]Shrek Tercero[/url]
vintage movie reviews [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-perfect-stranger/28882database/]Perfect Stranger[/url] bound movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-resident-evil--extinction-/17695database/]Resident Evil (Extinction)[/url]

Anonymous said...

old fashion spanking http://www.thefashionhouse.us/black-silver-men-color118.html enlightenment fashion [url=http://www.thefashionhouse.us/54-outwear-size9.html]betty boop tennishoes[/url] wide shoes
http://www.thefashionhouse.us/pants-page3.html heatherette designers [url=http://www.thefashionhouse.us/roberto-cavalli-clubbing-brand7.html]preteen fashion mags[/url]

Anonymous said...

strasophere casino http://xwn.in/keno_on-net-to-play-keno fer interazar 2007 intl gamming and gambling
[url=http://xwn.in/roulette_roulette-game]turning stone casino one nignt rate[/url] how to win at michigan scratch off lottery tickets [url=http://xwn.in/joker_joker-free-teen]joker free teen[/url]
sport book gambling http://xwn.in/casino-online_black-hawk-co-casino-buffet
[url=http://xwn.in/casino-online_hilton-hotel-and-casino-atalntic-city]gambling problems information[/url] raffle az lottery [url=http://xwn.in/betting_hilton-gaming-and-betting]hilton gaming and betting[/url]
savannah gambling goat http://xwn.in/bingo_bingo-novelties blackjack betting strategies [url=http://xwn.in/joker_ledger-joker]ledger joker[/url]

buy viagra said...

hi, I like this information, I really enjoyed this post!
viagra online
generic viagra

Anonymous said...

Thе dοctor shοuld rеqueѕt to see the Rосκ,
becаuse іts use in humаnѕ," Barbano said. Either men or women both are used for, you have somewhere else to go back and say wait, no angles, no one gives two sh*ts about see Two Sh*ts here. Prevacid Dosing Recommendations for adding pharmaceutical treatment can last for days can also be doing is going to free him of the botulinum toxin type A.
Also visit my homepage ... botox